Gedicht : Desiderata

Hieronder vind je een vertaling van een gedicht uit “The Desiderata of Happiness” geschreven in 1927, door de Amerikaanse schrijver en dichter Max Ehrmann (1872-1945).

In 1956 gebruikte de predikant van De St. Pauluskerk in Baltimore, Maryland, het gedicht in een verzameling stencils met inspiratiemateriaal voor zijn gemeente.

 “Streven naar geluk”

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast,
en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen.

Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld aan te doen.

Zeg de waarheid rustig en duidelijk;
en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest.

Wanneer je je met anderen vergelijkt,
zou je ijdel en verbitterd kunnen worden;
want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.

Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen.

Blijf belangstelling houden voor je eigen werk hoe nederig dat ook moge zijn;

het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd.

Betracht de voorzichtigheid bij het zaken doen; want de wereld is vol bedrog.

Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd,
vele mensen streven hoge idealen na;
en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf.

Veins vooral geen genegenheid.

Maar wees evenmin cynisch over de liefde,
want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras.

Volg de loop der jaren met gratie; verlang niet naar een tijd die achter je ligt.

Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn.

Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden.

Vele angsten worden uit vermoeidheid en uit eenzaamheid geboren.

Leg jezelf een gezonde discipline op maar wees daarbij lief voor jezelf.

Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren;
je hebt het recht hier te zijn.

En ook al is het je wel of niet duidelijk,
toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt en zo is het goed.

Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn,
en wat je werk en aspiratie ook mogen zijn,
houdt vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven.

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen
is dit toch nog steeds een prachtige wereld.

Wees voorzichtig.

Streef naar geluk.

 

“The Desiderata of Happiness”

Go placidly amidst the noise and haste,
and remember what peace there may be in silence.

As far as possible without surrender be on good terms with all persons.

Speak your truth quietly and clearly;
and listen to others, even the dull and the ignorant; they too have their story.

Avoid loud and aggressive persons, they are vexations to the spirit.

If you compare yourself with others, you may become vain or bitter;
for always there will be greater and lesser persons than yourself.

Enjoy your achievements as well as your plans.

Keep interested in your own career, however humble;
it is a real possession in the changing fortunes of time.

Exercise caution in your business affairs; for the world is full of trickery.

But let this not blind you to what virtue there is;
many persons strive for high ideals; and everywhere life is full of heroism.

Be yourself.

Especially, do not feign affection.

Neither be cynical about love; for in the face of all aridity and disenchantment it is as perennial as the grass.

Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth.

Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune.

But do not distress yourself with dark imaginings.

Many fears are born of fatigue and loneliness.

Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself.

You are a child of the universe, no less than the trees and the stars;
you have a right to be here.

And whether or not it is clear to you,
no doubt the universe is unfolding as it should.

Therefore be at peace with God, whatever you conceive Him to be,
and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life keep peace with your soul.

With all its sham, drudgery, and broken dreams,
it is still a beautiful world.

Be cheerful.

Strive to be happy

mintchipdesigns / Pixabay

By Ingrid V.

Creatieve 1000-poot en freelance trainer met interesses als GTD, productiviteit, persoonlijke ontwikkeling, management, blogging, technologie,

1 comment

Leave a comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.